Juridische kennisgeving | CAUDALIE®

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Uitgever

U bent op dit moment verbonden met de Website van CAUDALIE: http://www.caudalie.com 
(De "Website" verder in het document) 
CAUDALIE
6 Place de Narvik
75008 Parijs 
FRANKRIJK 

Individueel btw-nummer: FR 29 398 360 123

Toepasbaar recht

De Website en onderhavige wettelijke bepalingen zijn onderworpen aan het Franse recht

Intellectuele eigendomsrechten gekoppeld aan de Website

De Website caudalie.com is een intellectueel werk, dat beschermd wordt door het Intellectueel Eigendomsrecht. Elk van de elementen waaruit de Website bestaat (onder andere merken, logo's, foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, slogans, filmpjes) zijn het exclusieve eigendom van CAUDALIE, dat als enige het recht heeft om de rechten van het intellectueel eigendomsrecht en de bijhorende persoonlijkheidsrechten te doen gelden. De Website verleent geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de Website. 
De reproductie van alle documenten die gepubliceerd worden op de Website is enkel toegelaten voor informatieve doeleinden voor een strikt persoonlijk en privégebruik. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of uitbeelding, gebruik, aanpassing of wijziging van de Website of van om het even welke elementen waaruit deze bestaat op welke drager en onder welke vorm ook, en met andere doeleinden, en dan vooral voor commerciële doeleinden, is strikt verboden. 
Elke vraag voor toestemming moet gericht worden aan volgend adres: CAUDALIE - 6 Place de Narvik 75008 Parijs. Elk gebruik zonder toestemming is een overtreding die strafrechtelijk gesanctioneerd wordt.

Gebruik van de Website

Caudalie spant zich in om de inhoud van de Website bij te werken en de Gebruikers correcte informatie te geven. Caudalie kan echter de juistheid, de precisie of het exhaustieve karakter van de gegevens op de Website niet garanderen. Caudalie wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle onnauwkeurigheden of hiaten in gegevens op de Website en ook voor alle schade als gevolg van frauduleus gebruik door een derde die geleid heeft tot een wijziging van de betreffende gegevens. Elke fout of vergetelheid moet gemeld worden op volgend adres: CAUDALIE - 6 Place de Narvik 75008 Parijs.

Toegang tot de Website

Caudalie stelt alles in het werk om de Website toegankelijk te houden zonder daarom gehouden te zijn aan enige verplichting om daarin te slagen. Er wordt gespecificeerd dat voor onderhoud, bijwerking en elke andere reden van technische aard de toegang tot de Website onderbroken kan worden. Caudalie is in geen geval verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker.

Cookies

Caudalie kan een cookie plaatsen op de computer van de Gebruiker waardoor deze geïdentificeerd kan worden. Een cookie is een klein informaticabestand dat geregistreerd wordt op de harde schijf van de computer. De cookie registreert de informatie met betrekking tot de navigatie op de computer van de Gebruiker van de Website (bekeken pagina's, datum, uur en duur van de raadpleging). De cookies worden door Caudalie enkel gebruikt met de bedoeling de aan de Gebruiker aangeboden dienstverlening te personaliseren. De cookie mag in geen geval de gegevens die op de computer staan beschadigen. De Gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van cookies door deze functie te desactiveren in de browser. Zelfs wanneer deze functie gedesactiveerd is, behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om de Website te bezoeken.

Hyperlinks op de Website

De hyperlinks op de Website kunnen de Gebruiker naar de Websites van verschillende partners brengen. Er wordt gespecificeerd dat Caudalie niet alle Websites die eventueel aan de eigen Website zijn gekoppeld heeft gecontroleerd, noch de inhoud en de informatie die op deze Websites staan. Bijgevolg wijst Caudalie alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud, de reclame, de producten en de beschikbare diensten op deze Websites en voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de Gebruiker. Het gebruik van deze Websites valt enkel onder de verantwoordelijkheid van deze laatste. De creatie van hyperlinks naar de Website mag enkel gebeuren met schriftelijke en voorafgaande toestemming van Caudalie. Elke aanvraag voor toestemming moet gericht worden aan volgend adres: CAUDALIE - 6, Place de Narvik 75008 Parijs. Elk ongeoorloofd gebruik is een overtreding die strafrechtelijk gesanctioneerd wordt.

Persoonlijke gegevens

Caudalie kan persoonlijke gegevens over de Gebruiker verzamelen (nieuwsbrief, contact, inschrijvingen, online aankoop). Conform de bepalingen van de Franse wet Informatica en Vrijheden wordt de Gebruiker geïnformeerd dat hij beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en verwijdering van de hem betreffende persoonlijke gegevens. Om dit recht te laten gelden moet de Gebruiker een schrijven richten aan volgend adres: Caudalie – 6, Place de Narvik 75008 Parijs of een e-mail sturen naar belgique@caudalie.com. Behoudens verzet van de Gebruiker mag Caudalie deze gegevens doorgeven aan zijn partners.

Wijziging van de handleiding

Caudalie behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment onderhavige gebruiksaanwijzing van de Website te wijzigen, onder andere om nieuwe reglementeringen of wetten na te leven of om de gebruikservaring van de Website voor de Gebruiker te verbeteren. Elke wijziging in het gebruik van de Website zal geïntegreerd worden in onderhavige gebruiksaanwijzing.

Opmerkingen van klanten / Handvest Caudalie

De OPMERKINGEN VAN KLANTEN mogen geen e-mailadressen, URL's, telefoonnummers, postadressen of andere gegevens bevatten waarmee de Gebruiker geïdentificeerd zou kunnen worden. 
De inhoud van de OPMERKINGEN VAN KLANTEN mogen niet indruisen tegen de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website www.caudalie.com

Alle ingestuurde opmerkingen zullen gelezen worden door moderatoren en zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaardenvan de dienst OPMERKINGEN VAN KLANTEN. De beslissing om uw opmerking online te zetten wordt overgelaten aan de discretie van Caudalie. Uw opmerking wordt bekeken binnen de 72 uur ongeveer. 

Wenst u uw mening te delen met Caudalie met betrekking tot bestellingen, leveringen of andere problemen, stuur deze dan niet in via de dienst OPMERKINGEN VAN KLANTEN, want uw mening zal niet gepubliceerd worden. U kunt echter wel rechtstreeks contact opnemen met de Klantendienst op +32 800 82049 of via e-mail op belgique@caudalie.com 

De dienst OPMERKINGEN VAN DE KLANTEN van Caudalie kan niet gebruikt worden als drager voor de verspreiding van inhoud die indruist tegen de goede zeden, de openbare orde of de geldende wetten en reglementen, zoals: 
uitingen of berichten met een lasterlijk en kwetsend karakter, systematische of niet-objectieve kritiek, inhoud met een gewelddadig, pornografisch karakter, of inhoud die schade zou kunnen berokkenen aan de menselijke persoon, diefstal van een naam of bedrijfsnaam, de volledige of gedeeltelijke overname van inhoud die beschermd wordt door een intellectueel eigendomsrecht. 

De Gebruikers mogen de dienst OPMERKINGEN VAN KLANTEN van Caudalie niet misbruiken om propaganda te maken, aan prospectie of proselytisme te doen voor beroeps-, commerciële of politieke doeleinden (reclameboodschappen, "spam" of verwijzingen naar andere producten, commerciële aanbiedingen of Websites).