MYCAUDALIE

1) Betreft:

 

CAUDALIE, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 1.011.800 euro en met maatschappelijke zetel te Place de Narvik 6 - 75008 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 398 360 123, hanteert een getrouwheidsprogramma via zijn website www.caudalie.com.

 

Met het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma kunnen consumenten die bepaalde producten van Caudalie aankopen punten verzamelen in hun account die ze vervolgens kunnen inruilen voor cadeaus en/of voordelen.

 

 

 

2) Toetreding tot het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma:

 

2.1 Toetredingsvoorwaarden:

 

De toetreding tot het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma is gratis. Enkel natuurlijke en meerderjarige personen die in Europees Frankrijk of in een van de volgende landen wonen, kunnen toetreden tot het getrouwheidsprogramma:

 

• Duitsland

• Oostenrijk

• België

• Spanje (uitgezonderd Canarische eilanden)

• Griekenland

• Italië (uitgezonderd Pantelleria)

• Irlande

• Luxemburg

• Monaco

• Nederland

• Polen

• Portugal (uitgezonderd Madeira en de Azoren)

• Verenigd Koninkrijk (uitgezonderd Jersey, Guernesey)

• Rusland

• Zwitserland

• Turkije

• Verenigde Staten van Amerika

• Canada

• Brazilië

• Hong Kong

• Korea

• China

 

De volgende personen worden als leden beschouwd van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma: natuurlijke personen die een account hebben aangemaakt in de MYCAUDALIE ruimte op de website www.caudalie.com en die ten minste één MYCAUDALIE code hebben opgeslagen of die MYCAUDALIE punten hebben verzameld door een online aankoop of een aankoop in een winkel. Er kan maar één account tegelijk opgemaakt worden op dezelfde naam, voornaam en adres.

 

Een MYCAUDALIE code is een unieke opeenvolging van 10 of 11 cijfers/letters die enkel aan de binnenzijde van de verpakking van Caudalie producten te vinden is en deel uitmaakt van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma.

 

Een MYCAUDALIE account staat op naam, is persoonlijk en is voorbehouden aan natuurlijke personen voor privégebruik, niet voor professioneel gebruik.

 

 

2.2 Gebruiksvoorwaarden

 

Het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma wil trouwe klanten van Caudalie voordelen aanbieden.

 

Door een MYCAUDALIE aan te maken, aanvaardt u onderhavig reglement volledig en zonder voorbehoud.

 

Toetreding tot het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma kan enkel in onze informaticasystemen worden gevalideerd wanneer de aangereikte informatie in de vragenlijst om lid te worden van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma volledig, leesbaar en bruikbaar is.

 

Het is aan het lid om alle informatie up-to-date te houden door in te loggen in de persoonlijke MYCAUDALIE ruimte op www.caudalie.com. CAUDALIE is in geen geval verantwoordelijk wanneer een lid een aanbieding uit het getrouwheidsprogramma niet ontvangt.

 

 

 

3) Persoonlijke gegevens:

 

De persoonlijke gegevens die worden verzameld, zijn verplicht en noodzakelijk om van de verschillende voordelen te kunnen genieten van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma

 

Door in te tekenen op het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma stemt het lid ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens door CAUDALIE worden gebruikt in het kader van dit programma, meer bepaald om het lid aanbiedingen en informatie door te sturen. Het lid van het getrouwheidsprogramma geeft CAUDALIE de toestemming om alle nodige controles uit te voeren wat betreft identiteit en woonplaats.

 

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse privacywetgeving (Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) van 6 januari 1978 geeft CAUDALIE zijn gegevensbestand aan bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés. Een lid heeft het recht op toegang tot zijn/haar gegevens, om zich hiertegen te verzetten en deze te wijzigen, en dit door een brief te richten aan de Klantenservice van Caudalie, Place de Narvik 6 - 75008 Parijs, Frankrijk.

 

 

 

4) MYCAUDALIE punten verzamelen:

 

Bij aankoop van een Caudalie product uit onderstaande lijst in de Caudalie Boutiques of op www.caudalie.com worden de getrouwheidspunten automatisch toegevoegd aan het account van het lid. Bij aankoop van een Caudalie product in een Caudalie Boutique ontvangt het lid punten op een maximum van 12 eenheden van dezelfde referentie per aankoop. Indien er meer dan 12 eenheden worden aangekocht, worden geen punten meer toegekend.

 

Bij aankoop van een Caudalie product met een unieke code surft het lid van het getrouwheidsprogramma naar de website www.caudalie.com en meldt hij/zij zich aan op zijn persoonlijke MYCAUDALIE account, voert hij/zij de unieke MYCAUDALIE code in en geniet zo automatisch van de getrouwheidspunten waarop hij/zij recht heeft dankzij de aankoop. Het lid kan niet meer dan 10 unieke MYCAUDALIE codes per maand bewaren.

 

De verzamelde punten worden opgeslagen in het persoonlijke account van het lid.

 

Elk lid heeft toegang tot zijn/haar puntensaldo:

• via zijn/haar persoonlijke MYCAUDALIE account op www.caudalie.com

• via telefonische opvraging op via e-mail bij onze Klantenservice

• in de Caudalie boutique met een verkoopadviseur

 

De punten zijn maximaal 18 maanden geldig, te tellen vanaf de datum van toekenning. Wanneer nieuwe punten worden verworven bij aankoop van een product dat deel uitmaakt van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma wordt de geldigheidsduur van het reeds verzamelde puntentotaal in het account van het lid met 18 maanden verlengd.

De punten die worden toegekend na het aanmaken van een account of een beautydiagnose in een verkooppunt vervallen na 2 maanden indien tijdens deze periode geen andere aankoop heeft plaatsgevonden of een unieke code werd ingevoerd.

 

Het lid kan bijkomende punten verzamelen bij specifieke marketingacties, meer bepaald als verjaardagscadeau en/of bij speciale aanbiedingen

 

 

 

5) MYCAUDALIE punten inruilen:

 

De verzamelde en bewaarde punten in het account van het lid kunnen enkel worden geruild voor cadeaus uit de rubriek 'Mijn cadeau kiezen', in de persoonlijke ruimte van het lid, en zolang de voorraad strekt.

 

Om aanspraak te maken op zijn/haar cadeau(s), kan het lid:

• Het cadeau/de cadeaus bij een online bestelling laten voegen

• Het cadeau/de cadeaus afhalen in een verkooppunt naar keuze op voorlegging van een omruilvoucher en binnen de 30 dagen

 

 

 

6) Wijzigingen in het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma:

 

CAUDALIE behoudt zich het recht voor om op elk moment het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma te wijzigen of op te heffen (toetredingsvoorwaarden, voordelen...).

 

Indien het MYCAUDALIE getrouwheidsprogramma wordt stopgezet, zal CAUDALIE de leden een maand de kans bieden om hun overblijvende punten op te gebruiken. Indien de punten niet worden gebruikt door het lid, zijn ze definitief verloren.

 

 

 

7) Frauduleus gebruik:

 

Elke inbreuk op onderhavig reglement, elk frauduleus gebruik door een lid van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma of door een derde die optreedt in naam van het lid, zal van rechtswege een deactivering en de verwijdering van het account tot gevolg hebben, zonder compensatie of vergoeding van welke aard ook.

CAUDALIE behoudt zich met het oog op fraudevermijding het recht voor om het account van een lid van het MYCAUDALIE Getrouwheidsprogramma te deactiveren zonder dat hij/zij aanspraak kan maken op eender welke vergoeding van welke aard ook, meer bepaald in geval van een abnormaal hoge invoer van MYCAUDALIE codes op eenzelfde dag en/of over meerdere dagen. CAUDALIE behoudt zich het recht voor om op elk moment de naleving van het reglement te controleren.

 

 

 

8) Niet verzaking:

 

Indien de ene of andere partij niet handelt naar onderhavig reglement, betekent dit geen verzaking aan het recht op handelen, uitgezonderd uitdrukkelijke en schriftelijke verzaking.

 

 

 

9) Toepasbare wet:

 

Onderhavig reglement valt onder de Franse wetgeving.

 

Indien een bepaling uit onderhavig reglement als ongeldig wordt beoordeeld, nietig of niet toepasbaar voor welke reden dan ook, wordt deze bepaling als afsplitsbaar beschouwd van de rest van het reglement en heeft deze geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen.

 

 

 

10) Bevoegde rechtbanken:

 

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, valt elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van onderhavig reglement onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.